Seminární, bakalářské i diplomové práce si vyžadují preciznost

Jedná se o formu odborného textu, který prokazuje schopnost použít získané teoretické znalosti a rovněž praktické dovednosti v konkrétní vědecké práci. Seminární, bakalářská a diplomová práce se od sebe navzájem liší. Dnes si společně probereme jejich specifika.

Seminární práce

Jedná se o písemnou práci malého rozsahu v průměru 3000 slov. Nejde o práci závěrečnou, tak jak je tomu u bakalářské či diplomové práce. Tento druh školního díla zvaný seminární nebo také semestrální práce ověřuje znalosti i dovednosti studenta. Rozsah bývá většinou určen předem a téma je možné vybírat z připraveného seznamu. Občas se stane, že je téma přímo přiděleno. Tento druh písemné práce slouží jako předpříprava k napsání bakalářských nebo diplomových prací. Nejdříve je nutné zajistit všechny zdroje. Jak literární tak webové a poté vypracovat titulní stranu, kde v hlavičce bude uveden název školy, popřípadě logo. Do středu se umístí název práce a pod něj jméno autora, který text vypracoval. Na spodní straně listiny do pravého rohu se pak uvádí datum vyhotovení práce.

Bakalářská práce

Tento druh práce je založen na teoretické bázi a řadí se mezi práce odborného charakteru. Jak bylo výše uvedeno, jedná se o závěrečnou práci a píše se v posledním ročníku prvního stupně. Student tímto prokazuje schopnost samostatné vědecké práce a prezentuje dosavadní získané dovednosti. Seminární práce je oproti bakalářské, procházka růžovým sadem. Bakalářská práce je délky 30 až 40 normostran. Rozdělená je na část teoretickou a část praktickou. Tento druh práce má za úkol naučit studenta jednak správně psát závěrečné práce, ale také připomenout to, co už zná a získat dále nové vědomosti.

Diplomové práce

Diplomová práce se rovněž skládá ze dvou částí: praktické a teoretické. Avšak více je zaměřená na praktickou část. Vzhledem i zpracováním se velmi podobá bakalářské práci. Prvním krokem je volba tématu, která se odvíjí od výběru studenta a dohodě s vedoucím práce. Obsah mohou tvořit i obrázky, ale není to nutností. Je nedílnou součástí pro úspěšné ukončení druhého stupně vysoké školy, kde absolventi získají titul Ing., Mgr., MUDr., MDDr., MVDr. Diplomová práce má svá pevná pravidla a nesmí v ní některé stanovené části chybět.

Fotografie publikována se svolením David Castillo Dominici Photography/FreeDigitalPhotos.net